Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

1. Δανειακά κεφάλαια

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0 περιλαμβάνει ως μια ιδιαίτερα σημαντική δράση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας την παροχή δανείων για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Για το σκοπό αυτό, μέσω της σχετικής δανειακής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα θα αντλήσει από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας δάνεια ύψους 17,7 δισ. € εκ των οποίων τα 16,7 δισ. € θα διοχετευθούν μέσω των εμπορικών τραπεζών με τις οποίες υπογράφονται επιχειρησιακές συμφωνίες, για να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις:

  • με δάνεια χορηγούμενα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έως 50%)
  • με τα ίδια κεφάλαια των επενδυτών και
  • με δάνεια χορηγούμενα από τις συμβεβλημένες εμπορικές τράπεζες (δάνεια συγχρηματοδότησης).

Γενικά Χαρακτηριστικά των δανείων

Παρακάτω αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά των Δανείων που χορηγούνται με τη συνεισφορά του Ταμείου Ανάκαμψης. Αναλυτικές πληροφορίες δίνονται αποκλειστικά  από τις Συμβεβλημένες Τράπεζες, οι οποίες έχουν εκδώσει και τις σχετικές προσκλήσεις υποβολής επενδυτικών σχεδίων προς χρηματοδότηση.

2.1 Επιλέξιμες Επενδύσεις

  • Οι Επιλέξιμες Επενδύσεις απαιτείται να διαθέτουν θετική καθαρή παρούσα αξία (‘net present value’) και να δύνανται να αποπληρώσουν σε βάθος χρόνου τα Δάνεια ΤΑΑ και Δάνεια Συγχρηματοδότησης που θα τους χορηγηθούν.
  • Τα επενδυτικά σχέδια είναι επιλέξιμα για δανειοδότηση εφόσον εντάσσονται σε τουλάχιστον ένα από τους 5 Πυλώνες του δανειακού προγράμματος Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (α) Πράσινη Μετάβαση, (β) Ψηφιακός Μετασχηματισμός, (γ) Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη, (δ) ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων και (ε) Εξωστρέφεια.

 

Πυλώνας δανειακού προγράμματος ΤΑΑ Κριτήρια επιλεξιμότητας επενδυτικού σχεδίου
Πράσινη μετάβαση Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων πράσινης μετάβασης, οι οποίες συνεισφέρουν στους πράσινους στόχους (green tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 20% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης.
Ψηφιακός μετασχηματισμός Ύπαρξη προϋπολογισμού επενδύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού, οι οποίες συνεισφέρουν στους ψηφιακούς στόχους (digital tagging) του ΕΣΑΑ, τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης .
Καινοτομία, έρευνα & ανάπτυξη Κάλυψη επιλεξιμότητας ενός τουλάχιστον Δείκτη Καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης  (όπως αυτοί ορίζονται ειδικότερα στο άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης Κριτηρίων Επιλεξιμότητας) και ταυτόχρονα ύπαρξη ελάχιστου προϋπολογισμού επενδύσεων καινοτομίας – έρευνας & ανάπτυξης τουλάχιστον στο 10% του συνολικού προϋπολογισμού της Επιλέξιμης Επένδυσης .
Ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας μέσω συνεργασιών, εξαγορών και συγχωνεύσεων Ύπαρξη υφιστάμενης ή νέας συνεργασίας, είτε δημιουργία νέου σχήματος που προκύπτει από εξαγορά / συγχώνευση. Ως συνεργασία νοείται η δραστηριότητα που διέπεται από μακροχρόνιες (με συμβατική ή πραγματική διάρκεια μεγαλύτερη της πενταετίας) δεσμευτικού χαρακτήρα συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων με σκοπό την από κοινού προώθηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, είτε με τη δημιουργία νομικών προσώπων με τις ίδιες ανωτέρω επιδιώξεις (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, οργανώσεις και ομάδες παραγωγών ανεξαρτήτως νομικού τύπου, μεταξύ άλλων).
Εξωστρέφεια

Η επιλεξιμότητα των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται με την ύπαρξη εναλλακτικά:

α. Μέσου όρου υφιστάμενης εξαγωγικής δραστηριότητας επενδυτή τουλάχιστον στο 15% του κύκλου εργασιών του. Εξετάζονται τα οικονομικά στοιχεία τριετίας του επενδυτή, εναλλακτικά το μερίδιο του κύκλου εργασιών το οποίο πραγματοποιείται με πιστωτικές κάρτες εξωτερικού ή εμβάσματα.

β. Ελάχιστου προϋπολογισμού εξαγωγών του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον στο 15% των προβλεπόμενων συνολικών εσόδων του επενδυτικού σχεδίου (μελέτη βιωσιμότητας).

Αυτοτελώς, είναι επιλέξιμα τα επενδυτικά σχέδια τουριστικών καταλυμάτων, επενδύσεων σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων καθώς και συγκροτημάτων τουριστικών κατοικιών που περιλαμβάνουν τουλάχιστον 5 ανεξάρτητες τουριστικές κατοικίες.

 

2.2 Επιλέξιμοι φορείς υλοποίησης επενδύσεων (δικαιούχοι)

  • Προτάσεις χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων μπορούν να υποβληθούν από φορείς υλοποίησης που μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον δεν αποκλείονται λόγω καταστατικής ή πραγματικής έδρας (βλ. Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 159337 ΕΞ 2021 στα Σχετικά Αρχεία) και δεν ανήκουν στις αποκλειόμενες δραστηριότητες σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 159335 ΕΞ 2021 «Κριτήρια αξιολόγησης της επιλεξιμότητας των επενδυτικών σχεδίων που χρηματοδοτούνται με δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» (βλ. Σχετικά Αρχεία).
  • Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ο Φορέας Υλοποίησης πρέπει να εμπίπτει και σε μία τουλάχιστον από τις εξής περιπτώσεις:

(α) να αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση ή

(β) να αποτελεί επιχείρηση στο μετοχικό κεφάλαιο της οποίας, η κρατική συμμετοχή είναι μικρότερη ή ίση του πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή

(γ) να αποτελεί  επιχείρηση, η οποία ανεξαρτήτως του ποσοστού κρατικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιό της, έχει στην κυριότητά της ή/και διαχειρίζεται δίκτυα ενέργειας, που αποτελούν φυσικό μονοπώλιο.

  • Κάθε υποψήφιος επιλέξιμος Φορέας Υλοποίησης δύναται να υποβάλει παραπάνω από μία πρόταση έργου ή να συμμετέχει σε περισσότερους από έναν υποψήφιους επιλέξιμους Φορείς Υλοποίησης.

 

2.3 Χρηματοδοτικό σχήμα

3.Πληροφορίες – Υποβολή αιτημάτων για χρηματοδότηση Επενδυτικών Σχεδίων

Η παροχή πληροφόρησης για χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων γίνεται αποκλειστικά μέσω των Εμπορικών Τραπεζών και των Διεθνών Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που συμμετέχουν στο Δανειακό Πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και συγκεκριμένα στους ακόλουθους συνδέσμους:

Alpha Bank Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Εθνική Τράπεζα Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (nbg.gr)

Eurobank Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Τράπεζα Πειραιώς  Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Παγκρήτια Τράπεζα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Optima Bank Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων https://www.eib.org/

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης https://www.ebrd.com/

 

Σχετικά αρχεία: