Κατάλογος με τους 100 τελικούς αποδέκτες με την υψηλότερη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Top 100 Final Recipients)

Ο παρόν κατάλογος αφορά τους 100 τελικούς αποδέκτες με την υψηλότερη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (με βάση τις αποφάσεις έγκρισης για τη λήψη της χρηματοδότησης).

Ως τελικός αποδέκτης, βάσει των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θεωρείται η τελευταία οντότητα (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) που λαμβάνει κεφάλαια ΤΑΑ, που δεν είναι ανάδοχος.

Η δημοσιοποίηση του εν λόγω καταλόγου γίνεται για λόγους διαφάνειας, με βάση  τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/241 για τη θέσπιση του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2023/435 της 27ης Φεβρουαρίου 2023. Ειδικότερα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 25(α) του Κανονισμού, το κάθε κράτος-μέλος δημοσιεύει δύο φορές ετησίως κατάλογο, ο οποίος περιλαμβάνει για τους 100 αποδέκτες με την υψηλότερη χρηματοδότηση από το ΤΑΑ,  την επωνυμία τους, και, κατά περίπτωση, έναν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό σε εθνικό επίπεδο (π.χ. αριθμός φορολογικού μητρώου), το ποσό των κεφαλαίων που έλαβαν (σωρευτικά) καθώς και τη σχετική χρηματοδοτούμενη από το ΤΑΑ δράση ή δράσεις.

Τα εν λόγω δεδομένα, συγκεντρώνονται για όλα τα κράτη-μέλη και δημοσιεύονται σε κεντρικό επίπεδο και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Από την ανωτέρω υποχρέωση δημοσιοποίησης εξαιρούνται οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 38 (3) του Δημοσιονομικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1046 ενώ, πρόσθετα, όταν δημοσιεύονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, οι σχετικές πληροφορίες διαγράφονται με την πάροδο δύο ετών από το τέλος του οικονομικού έτους κατά το οποίο καταβλήθηκε η χρηματοδότηση στον τελικό αποδέκτη.

Η παρούσα δημοσίευση στοιχείων αφορά στο διάστημα έως και 30 Νοεμβρίου 2023.