Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου 25, Τ.Κ. 10564 (ιστοσελίδα: greece20.gov.gr, τηλ. επικοινωνίας +30 210-3338970, e-mail: rrfasupport@minfin.gr, σας ενημερώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων, εφεξής ΓΚΠΔ) και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας, ότι επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής του.

Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης (ΕΥΣΤΑ) είναι αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία που υπάγεται στον Υπουργό Οικονομικών. Η ΕΥΣΤΑ διαχειρίζεται τον ιστότοπο greece20.gov.gr, που αποτελεί την επίσημη διαδικτυακή πύλη για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον ιστότοπο greece20.gov.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτόν, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της σχέσης του με τους πολίτες (υποκείμενα των δεδομένων) ή για στατιστικούς λόγους.

Ο χρήστης/επισκέπτης του ιστότοπου greece20.gov.gr, καλείται να διαβάσει προσεκτικά τους όρους επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να προβεί σε χρήση/επίσκεψη των ιστοσελίδων/υπηρεσιών του μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

 1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Το Υπουργείο Οικονομικών/Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα ταυτοποίησης, όπως ονοματεπώνυμο και ηλεκτρονική διεύθυνση, στο πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας του ιστότοπου greece20.gov.gr.

 

 1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στον ιστότοπο greece20.gov.gr λειτουργούν α) υπηρεσία περιοδικής ηλεκτρονικής ενημέρωσης για νέα, προσκλήσεις και διακηρύξεις έργων του Ταμείου Ανάκαμψης (αποστολή newsletter) και β) φόρμα επικοινωνίας, στις οποίες ο χρήστης καλείται να δηλώσει το ονοματεπώνυμο και την ηλεκτρονική του διεύθυνση ώστε να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του. Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται με αυτόν τον τρόπο προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας των ανωτέρω υπηρεσιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις των ν. 2472/1997, του ν. 3471/2006 καθώς και του ΓΚΠΔ, όπως αυτοί ισχύουν με τις τροποποιήσεις τους, σχετικά με την προστασία από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Επιπλέον, για κάθε επικοινωνία του χρήστη/επισκέπτη του greece20.gov.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων, το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να τηρεί αρχείο της επικοινωνίας αυτής και των πληροφοριών που διακινήθηκαν και να χρησιμοποιήσει κάθε πληροφορία που του παρασχέθηκε, προκειμένου να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημα του χρήστη/επισκέπτη ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων του.

Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 α) του ΓΚΠΔ με βάση τη συγκατάθεσή σας. Σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ στην περίπτωση αυτή είναι η αποστολή του newsletter και η απάντηση σε ερωτήματα που έχουν τεθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου.

 

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας για το χρονικό διάστημα που απαιτείται προς εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα επεξεργάζεται και σε κάθε περίπτωση για όλο το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου δύναται το Δημόσιο να ασκήσει τις αρμοδιότητές του ή τα δικαιώματά του ή για όσο χρόνο προβλέπεται από τον νόμο.

Στο πλαίσιο του newsletter διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση που ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας.

 

 1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, προς διασφάλιση της  προστασίας τους από απώλεια, διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση, πρόσβαση ή άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 

 1. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ δύναται να συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα τα οποία του παρέχουν υπηρεσίες τεχνολογικής υποστήριξης και λογισμικών συστημάτων, και άλλων διοικητικών ή μη συστημάτων και υπηρεσιών, όπως η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που παρέχει στο greece20.gov.gr υποδομή φιλοξενίας σε G-cloud. Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να αποκαλύπτει στα πρόσωπα αυτά πληροφορίες με τον πλέον -κατά το μέτρο του δυνατού- ανώνυμο τρόπο, που αφορά σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο βαθμό που αυτό σχετίζεται με το σκοπό της παροχής των υπηρεσιών τους. Επιπρόσθετα, σύμβουλοι λογισμικού και ανάπτυξης εφαρμογών του greece20.gov.gr, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τέτοιες πληροφορίες για το σκοπό της τροποποίησης, εξέλιξης και ανάπτυξης, βελτίωσης και αξιολόγησης της τεχνολογικής υποδομής και ανάπτυξής του.

 

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΤΥΠΟΥ «COOKIES»

Ο ιστότοπος greece20.gov.gr χρησιμοποιεί την τεχνολογία «Cookies» για τη διαχείριση και βελτίωσή του. Η πλοήγηση στον ιστότοπο προϋποθέτει τη συναίνεσή σας στη χρήση των cookies, η οποία δίδεται σε αναδυόμενο παράθυρο επιλογής, κατά την εισαγωγή σας στον ιστότοπο.

Τα «Cookies» αποτελούν μικρά τμήματα πληροφορίας (αρχεία), με τη μορφή απλού κειμένου, που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη (ή σε άλλες συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως ένα smartphone ή tablet) όταν επισκέπτεται οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο. Τα «Cookies» δεν προκαλούν κάποια βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη αλλά ούτε και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτόν. Χωρίς αυτά οι προσωπικές προτιμήσεις του χρήστη θα ήταν αδύνατον να αποθηκευτούν.

Τα «Cookies» βοηθούν στη συλλογή πληροφοριών απαραίτητων για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας ενός δικτυακού τόπου, τη βελτίωση και αναβάθμιση του περιεχομένου του, την προσαρμογή του στη ζήτηση και στις ανάγκες των χρηστών καθώς και για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρουσίασης και προβολής του δικτυακού τόπου σε δικτυακούς τόπους τρίτων.

Τα αρχεία τύπου «Cookies» που χρησιμοποιούνται στο δικτυακό τόπο δεν συλλέγουν πληροφορίες που να ταυτοποιούν τους χρήστες προσωπικά και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή των χρηστών.

Κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο ενδέχεται να αποθηκευτούν στον υπολογιστή σας cookies από υπηρεσίες τρίτων:

 • για στατιστικούς σκοπούς σχετικά με την επισκεψιμότητα και την περιήγηση μέσα στον ιστότοπο (google analytics, https://www.google.com/policies/technologies/cookies/)
 • για τον διαμοιρασμό περιεχομένου του ιστοτόπου σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο διαδίκτυο.

Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να τα διαγράψετε ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

Πώς να ελέγχετε τα cookies;
Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο ή ενδέχεται να μην λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες.

 

 1. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα τα παρακάτω δικαιώματα υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στην ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία:

 1. Να ενημερωθείτε σχετικά με το ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ και για ποιον λόγο, καθώς και να λαμβάνετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους (δικαίωμα ενημέρωσης, άρθρα 12, 13 και 14 ΓΚΠΔ).
 2. Να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ (δικαίωμα πρόσβασης, άρθρο 15 ΓΚΠΔ).
 3. Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων (δικαίωμα διόρθωσης, άρθρο 16 ΓΚΠΔ).
 4. Να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τη διαγραφή προσωπικών σας δεδομένων και υπό τους περιορισμούς της παραγράφου 3 του άρθρου 17 ΓΚΠΔ (δικαίωμα διαγραφής, άρθρο 17 ΓΚΠΔ).
 5. Να ζητήσετε υπό προϋποθέσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, άρθρο 18 ΓΚΠΔ).
 6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων υπό τις προϋποθέσεις του νόμου (δικαίωμα εναντίωσης, άρθρο 21 ΓΚΠΔ).

Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ  οφείλει να σας απαντήσει σχετικά με το αίτημά σας το αργότερο εντός μηνός από την παραλαβή του. Η προθεσμία αυτή μπορεί υπό προϋποθέσεις να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, στην οποία περίπτωση θα σας ενημερώσουμε εντός μηνός από την παραλαβή για την τυχόν παράταση και τους λόγους καθυστέρησης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση των σχετικών αιτημάτων σας.

8A. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Έχετε σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την συμπερίληψη σας στη λίστα αποδεκτών του newsletter, οπότε και θα διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

 

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ και τα δικαιώματά σας που απορρέουν από το ΓΚΠΔ μπορείτε να επικοινωνείτε και με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων και το Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Υπουργείου Οικονομικών ως εξής: α) Ηλεκτρονικώς: στο e-mail dpo-minfin@minfin.gr β) Τηλεφωνικώς  213 1339 040 γ) Ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Χαρ. Τρικούπη 6-10, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα.

 

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων (Λ. Κηφισίας 1-3, 115 23 Αθήνα, www.dpa.gr για τους τρόπους υποβολής, τηλ. +30-210 6475600).

 

 1. ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Το Υπουργείο Οικονομικών/ΕΥΣΤΑ δύναται να επικαιροποιήσει/συμπληρώσει την παρούσα δήλωση-ενημέρωση για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σε αυτή την περίπτωση η επικαιροποιημένη/συμπληρωμένη έκδοση της δήλωσης προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα αναρτηθεί και θα είναι διαθέσιμη στον σχετικό διαδικτυακό τόπο.