Πυλώνες & Άξονες

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σύνολο μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Πυλώνες που συνθέτουν δεκαοκτώ (18) επιμέρους Άξονες:

Συνολικοί επενδυτικοί πόροι που κινητοποιεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Πυλώνες & Άξονες

Προϋπολογισμός Ταμείου

Ανάκαμψης

Επενδυτικοί Πόροι που

Κινητοποιούνται

1. Πράσινη Μετάβαση

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

1.1 Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον

1.200

2.348

1.2 Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

2.711

5.225

1.3 Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

520

1.305

1.4 Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

1.763

2.726

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 1

6.194

11.604

2. Ψηφιακή Μετάβαση

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

2.1 Συνδεσιμότητα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, το κράτος

522

582

2.2 Ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους

1.280

1.280

2.3 Ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων

375

475

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 2

2.177

2.337

3. Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

3.1 Αύξηση των θέσεων εργασίας και προώθηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας

776

776

3.2 Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

2.311

2.395

3.3 Ενίσχυση της προσβασιμότητας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του συστήματος υγείας

1.486

1.486

3.4 Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνικές πολιτικές

611

611

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 3

5.185

5.268

4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας

(σε εκατ. €)

(σε εκατ. €)

4.1 Φορολογικά εργαλεία πιο φιλικά για την ανάπτυξη και βελτίωση της φορολογικής διοίκησης

187

215

4.2 Εκσυγχρονισμός της δημόσιας διοίκησης

189

189

4.3 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος δικαιοσύνης

251

464

4.4 Ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών

21

21

4.5 Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας

444

612

4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας

3.743

7.233

4.7 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών

5

5

Τεχνική υποστήριξη

40

40

Σύνολο Πόρων Πυλώνα 4

4.880

8.779

Γενικό Άθροισμα

18.435

27.988

Δάνεια

12.728

31.819

Συνολικοί Επενδυτικοί Πόροι

31.163

59.807

Βασικός στόχος του Άξονα 1.1. είναι να συμβάλει σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που αποτελεί προτεραιότητα της χώρας.

Ο εκσυγχρονισμός του ενεργειακού συστήματος, η σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας, η στροφή προς τις ΑΠΕ και την «καθαρή» ενέργεια και η αναβάθμιση και επέκταση των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν προτεραιότητες που υποστηρίζονται από τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις αυτού του άξονα.

Ειδικότερα, δίνεται έμφαση στη διασύνδεση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τα μη διασυνδεδεμένα νησιά (Δ Φάση διασύνδεσης Κυκλάδων), μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και την παραγωγή ενέργειας με βάση το πετρέλαιο, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την περαιτέρω δυνατότητα για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά αυτά.

Ενισχύεται η ανθεκτικότητα του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, αυξάνεται η χωρητικότητα του για να επιτρέψει τη διείσδυση νέων ΑΠΕ και να προωθήσει τη δημιουργία υποδομών για την αποθήκευση ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ, με στόχο να ενισχυθεί η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και να βελτιστοποιηθεί η λειτουργία της αγοράς ενέργειας.

Επίσης, προωθείται ο εθνικός στόχος της Ελλάδας για πλήρη απολιγνιτοποίηση έως το 2028 και σταδιακή κατάργηση της χρήσης ορυκτών καυσίμων, και εισαγάγει ολοκληρωμένα μέτρα στήριξης, συμπεριλαμβανομένων μέτρων κοινωνικοοικονομικής και περιβαλλοντικής αποκατάστασης, για την ανάπλαση των περιοχών που πλήττονται από την απολιγνιτοποίηση (δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη), διασφαλίζοντας τη δίκαιη μετάβαση.

Τέλος, εισάγονται μεταρρυθμίσεις που επιταχύνουν την αδειοδοτική διαδικασία για τις νέες ΑΠΕ και διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, μέσω του οποίου αμείβονται οι παραγωγοί ενέργειας ΑΠΕ.

Βασικός στόχος του Άξονα 2.1. είναι η εγκατάσταση υποδομών οπτικών ινών σε κτίρια, η ανάπτυξη δικτύων 5G που θα καλύπτουν τους μεγάλους ελληνικούς αυτοκινητόδρομους, η διασφάλιση μετάβασης σε γρήγορες ευρυζωνικές διασυνδέσεις για απομακρυσμένα νησιά μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων, αλλά και η αξιοποίηση των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών και η ενσωμάτωσή τους στην εθνική οικονομία με σκοπό την παροχή ασφαλών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα αναμένεται να
• επιταχύνουν τη χρήση των σύγχρονων υποδομών νέας γενιάς από τους πολίτες,
• να αυξήσουν τις δυνατότητες του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής βιομηχανίας,
• να αναβαθμίσουν τη διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών της χώρας
• να αναπτύξουν την απαραίτητη υποδομή που θα εξυπηρετήσει τις ανάγκες για Συνδεδεμένη και Αυτόνομη Κινητικότητα.

Οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα στοχεύουν:
• στη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή κατάταξη βάσει των ευρυζωνικών συνδέσεων
• στην ενίσχυση όλων των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτών των συνδέσεων
• στη διευκόλυνση της ανάπτυξης καινοτόμων απομακρυσμένων υπηρεσιών

Βασικός στόχος του Άξονα 3.1. είναι η εισαγωγή παρεμβάσεων πολιτικής για την αγορά εργασίας που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της ποιότητας της εργασίας, την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας, την προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων, της φτώχειας και του κοινωνικού και οικονομικού αποκλεισμού.

Συγκεκριμένα, μέσω συνεκτικών και στοχευμένων παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση του εργατικού νόμου, την ενεργοποίηση πρωτοποριακών ενεργών και παθητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας (ALMPs & PLMPs) και την ψηφιοποίηση της απασχόλησης και των σχετικών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης, ο άξονας στοχεύει στη σημαντική προώθηση της ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την οικονομική και κοινωνική ανθεκτικότητα.

Ο άξονας προωθεί επίσης τον ψηφιακό μετασχηματισμό των μηχανισμών καταγραφής της δηλωμένης εργασίας καθώς και των συστημάτων επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, οδηγώντας σε ένα πιο αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα σχεδιασμού, αξιολόγησης και βελτιστοποίησης των πολιτικών, που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.

Βασικός στόχος του Άξονα 4.1. είναι να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την ισότητα προς όλους τους φορολογούμενους, μέσω της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της αύξησης της αποδοτικότητας των φορολογικών εσόδων και της ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης. Παράλληλα, επιδιώκει την μείωση των διοικητικών βαρών των φορολογικών αρχών, ενώ με στοχευμένες μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, επιδιώκεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Οι δράσεις που περιλαμβάνονται στον άξονα προωθούν:
• την πλήρη κωδικοποίηση της φορολογικής νομοθεσίας με στόχο την αύξηση της διαφάνειας
• τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης (καπνικά προϊόντα, οινοπνευματώδη και ενέργεια)
• την υιοθέτηση επιπρόσθετων μέτρων και κινήτρων για την περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
• την εφαρμογή ψηφιακής και αυτοματοποιημένης διαδικασίας για τη διαδικασία της ηλεκτρονικής επιστροφής του ΦΠΑ
• την εισαγωγή ταμειακών μηχανών νέας τεχνολογίας στο σύνολο της χώρας και τη διασύνδεσή τους με την φορολογική αρχή για την καλύτερη εποπτεία των συναλλαγών (συνδυαστικά με τον Πυλώνα 2)
• ένα φιλόδοξο έργο για την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης στο σχεδιασμό φορολογικών ελέγχων.