Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)

Με την  υπ’αριθμ. 119126 ΕΞ 2021/28.09.2021 (Β’ 4498) όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθμ. 52415 ΕΞ2022/15.04.2022 (ΦΕΚ Β’ 1927)188159 ΕΞ2022/21.12.2022 (ΦΕΚ Β΄6973) και 66734 ΕΞ2024/14.05.2024 (ΦΕΚ Β΄2786) αποφάσεις του αρμόδιου Υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, καθορίζεται το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 και η εφαρμογή της είναι υποχρεωτική από όλους τους τους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των δράσεων και των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι εμπλεκόμενοι φορείς στην υλοποίηση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των Δράσεων και Έργων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που έχουν οριστεί στο πλαίσιο του ΣΔΕ εφαρμόζουν συγκεκριμένες Διαδικασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, επαρκής διαδρομή ελέγχου, αποτελεσματική εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να υπάρχει προβλεψιμότητα και κοινή κατανόηση για τις ακολουθούμενες μεθόδους. Οι Διαδικασίες αυτές συνοδεύονται από τυποποιημένα έντυπα και οδηγούς, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες των Δράσεων και Έργων του ΤΑΑ και υποστηρίζουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου.

Το σύνολο αυτών των εγγράφων αποτελεί το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου Ταμείου Ανάκαμψης» το οποίο εγκρίνεται με απόφαση του Διοικητή της ΕΥΣΤΑ και δύναται να επικαιροποιείται, όταν απαιτείται, με όμοια απόφαση.

Για να δείτε και να αποθηκεύσετε το σύνολο των εγγράφων του Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ Ταμείου Ανάκαμψης, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά, πατήστε εδώ [Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΤΑΑ (Μάιος 2024)]. Εναλλακτικά, έχετε την επιλογή να δείτε και διακριτά τις Διαδικασίες του Εγχειριδίου, ως ισχύουν, στον αναλυτικό κατάλογο εγγράφων που ακολουθεί.

Σχετικά Αρχεία:

Αναλυτικός κατάλογος εγγράφων:

Δ0 Εισαγωγή Εγχειριδίου Διαδικασιών ΣΔΕ ΤΑ 1.1

 1. Παράρτημα Α. Πολιτική Δεοντολογίας
 2. Παράρτημα Β. Τήρηση Φακέλου Έργου

Δ1 Διαδικασία Ένταξης Έργων 1.2

 1. Δ1_Ε1 ΤΔΕ 1.1
 2. Δ1_Ε2 Επιστολή για υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων
 3. Δ1_Ε3 Απόφαση Ένταξης 1.3
 4. Δ1_Ε4 Κατάσταση Τήρησης Φακέλου Έργου
 5. Δ1_Ε5 Αίτημα Τροποποίησης Απόφασης Ένταξης
 6. Δ1_Ε6 Τροποίηση Απόφαση Ένταξης 1.2
 7. Δ1_Ε7 Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα 1.2
 8. Δ1_Ε8 Λίστα Εξέτασης Πληρότητας και Συμβατότητας 1.2
 9. Δ1_Ε9 Σχέδιο Απόφασης Ανάκλησης 1.0
 10. Δ1_Ε10 Λίστα Εξέτασης Αιτήματος Τροποποίησης Ενταξης 1.0
 11. Δ1_Οδ.1 Οδηγίες Συμπλήρωσης ΤΔΕ 1.3
 12. Δ1_Οδ.2 Οδηγίες Υλοποίησης Δράσεων Ενισχύσεων 1.1

Δ2 Παρακολούθηση προόδου ενεργειών ωρίμανσης 1.1

 1. Δ2_Ε1 Δελτίο Προόδου ενεργειών ωρίμανσης 1.1

Δ3 Έγκριση Διακήρυξης Δημοσίων Συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της ΕΕ 1.1 

 1. Δ3_Ε1 Λίστα Ελέγχου Διακηρ. Προμ. Υπηρ. 1.1
 2. Δ3_Ε2 Λίστα Ελέγχου Διακηρ. Μελετών 1.1
 3. Δ3_Ε3 Λίστα Ελέγχου Διακηρ. Έργων 1.1
 4. Δ3_Ε4 Σχέδιο Σύμφωνης Γνώμης 1.1
 5. Δ3_Ε5 ΥΔ Μη Συμμετοχή Ρωσικών Συμφερόντων

Δ4 Διαδικασία έγκρισης πρόσκλησης Δράσεων ενισχύσεων

 1. Δ4_Ε1 Λίστα Ελέγχου Σχεδίου Πρόσκλησης Ενισχύσεων 1.1
 2. Δ4_Ε2 Σχέδιο Σύμφωνης Γνώμης

Δ5 Έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων των Οδηγιών της Ε.Ε. ή και τροποποίησης αυτών – Υποχρέωση καταχώρησης στοιχείων ταυτότητας δημοσίων συμβάσεων 1.3

 1. Δ5_Ε1 Λίστα Ελέγχου Σύμβ. Προμηθειών – Υπηρεσιών 1.3
 2. Δ5_Ε2 Λίστα Ελέγχου Σύμβ. Μελετών 1.3
 3. Δ5_Ε3 Λίστα Ελέγχου Σύμβ. Έργων 1.3
 4. Δ5_Ε4 Σχέδιο Σύμφωνης Γνώμης 1.2
 5. Δ5_Ε5 Υ.Δ. Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων 1.1

Δ6 Παρακολούθηση υλοποίησης έργων 1.3

 1. Δ6_Ε1 Τεχνικό Δελτίο Σύμβασης 1.1
 2. Δ6_Ε2 Δελτίο Παρακολούθησης Υλοποίησης Σύμβασης 1.1
 3. Δ6_Ε3 Δελτίο Παρακολούθησης Έργων Ενισχύσεων 1.1
 4. Δ6_Οδ.1-Οδηγίες-Συμπλήρωσης-ΤΔΣ_1.1

Δ7 Δήλωση Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων 1.2

 1. Δ7_Ε1 Δελτίο Επίτευξης Οροσήμων και Στόχων Έργου 1.1

Δ8 Έλεγχος από Ανεξάρτητο Ελεγκτή 1.2

 1. Δ8_Ε1 Σχέδιο Σύμβασης Ανεξάρτητου Ελεγκτή
 2. Δ8_Ε2_Α Λίστα Ελέγχου Εξέτασης Μη Κρατικών Ενισχύσεων 1.1
 3. Δ8_Ε2_Β Λίστα Ελέγχου Εξέτασης Κρατικών ενισχύσεων 1.1
 4. Δ8_Ε3 Υπόδειγμα Έκθεσης Ελέγχου Ανεξάρτητου Ελεγκτή
 5. Δ8_Ε4 Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης

Δ9 Παρακολούθηση Συμμόρφωσης σε Συστάσεις

 1. Δ9_Ε1 Αρχείο Παρακολούθησης Συστάσεων

Δ10 Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων 1.2

 1. Δ10_Ε1 Υ.Δ. Συμμόρφωσης
 2. Δ10_Ε2 Λίστα Εξέτασης Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων 1.1

Δ10.Α Διασφάλιση Μη Σύγκρουσης Συμφερόντων στις Δανειακές Συμβάσεις του ΤΑΑ

 1. Δ10.Α_Ε1_Λίστα Εξέτασης Μη Ύπαρξης Σύγκρουσης Συμφερόντων κατά τη Διαδικασία Σύναψης Δανειακής Σύμβασης με Πόρους ΤΑΑ

Δ11 Υποδοχή και Εξέταση Καταγγελιών 1.1

 1. Δ11_Ε1 Αρχείο Καταγγελιών

Δ12 Εξέταση Ενδείξεων Απάτης 1.1

 1. Δ12_Ε1 Αρχείο Υποθέσεων Ενδείξεων & Υπονοιών Απάτης

Δ13 Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης 1.1

 1. Δ13_Ε1 Εργάλειο Αξιολόγησης Κινδύνων Απάτης

Δ14 Δημοσιονομικές Διορθώσεις-Ανακτήσεις 1.1

Δ15 Ενημέρωση-Αναφορά Παρατυπιών στην ΕΕ-OLAF

 1. Δ15_Ε1 Αρχείο Παρατυπιών

Δ16 Παρακολούθηση αλλαγών του ΣΔΕ

Δ17 Υποβολή του Αιτήματος Πληρωμής του άρθρου 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241 Τροποποιημένη Έκδοση 1.1

 1. Δ17_Ε1_Α Υπόδειγμα Αιτ. Πληρ. Χρηματοδ. Συνειδφ.
 2. Δ17_Ε1_Β Υπόδειγμα Αιτ. Πληρ. Δανείου.
 3. Δ17_Ε2_Α Υπόδειγμα Διαχειρ Δηλωσης Χρηματοδ. Συνειδφ.
 4. Δ17_Ε2_Β Υπόδειγμα Διαχειρ Δηλωσης Δανείου

Δ18 Ολοκλήρωση Έργου

 1. Δ18_Ε1 Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου 1.1.

Δ19 Κατάρτιση και Υποβολή Εκθέσεων Προόδου του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241

 1. Δ19_Ε1 Δελτίου Προόδου Οροσήμων, Στόχων, Ενδιάμ. Βημ.
 2. Δ19_Ε2 Δελτίο Προόδου Κοινών Δεικτών

Δ20 Συλλογή και Καταχώρηση δεδομένων του άρθρου 22.2.δ του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/241  1.1. 

 1. Δ20_Ε1 Υ.Δ. Στοιχεία Πραγματικών Δικαιούχων 1.0